AVÍS LEGAL                                                                                                      AVISO LEGAL

CONDICIONS GENERALS

1. 1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.dynamycpilates.com és Lilbeth Vasquez Nue (DYNAMYC PILATES) amb domicili social a la Carretera de Cabrils, 24 Loc. B. 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). E-mail: info@dynamycpilates.com


2. Descripció de www.dynamycpilates.com

En el domini www.dynamycpilates.com, s'ofereix tota la informació sobre els serveis prestats per l'equip de DYNAMYC PILATES.

3. Prestació dels serveis per DYNAMYC PILATES

La prestació dels serveis de DYNAMYC PILATES a través de www.dynamycpilates.com és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.

DYNAMYC PILATES rebutja la responsabilitat al fet que hi hagi peu per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix DYNAMYC PILATES comunicarà a l'usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l'actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l´usuari.

L´usuari s'obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per DYNAMYC PILATES d'acord amb la llei, les presentes condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.
L'usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes

5. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.dynamycpilates.com en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com la marca i nom comercial queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de DYNAMYC PILATES o de tercers i emparats per la llei.
Sota cap supòsit, l'accés als serveis de DYNAMYC PILATES suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de DYNAMYC PILATES o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés en www.dynamycpilates.com o s'utilitzessin contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

6. Enllaços (links)

DYNAMYC PILATES no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.dynamycpilates.com. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s'accedeixi a través d'enllaços (links) inclosos en www.dynamycpilates.com. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.dynamycpilates.com tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.

Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.dynamycpilates.com o a les pàgines que ho componen, haurà de notificar-ho prèviament a DYNAMYC PILATES

Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de DYNAMYC PILATES
DYNAMYC PILATES es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.dynamycpilates.com, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions.

La data d'última actualització dels continguts en www.dynamycpilates.com pot ser sol·licitada per l'usuari enviant un e-mail a: info@dynamycpilates.com.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.

DYNAMYC PILATES i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la legislació española de dret comú i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

9. Consentiment de l'usuari.

L'usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d'elles cada vegada que accedeixi a www.dynamycpilates.com o utilitzi els seus serveis.


tancar/ cerrar

AVISO LEGAL

CONDICIONES GENERALES

1. 1. Identificación y actividad de la sociedad

El titular y responsable del dominio www.dynamycpilates.com es Lilbeth Vasquez Nue (DYNAMYC PILATES) con domicilio social en la Carretera de Cabrils, 24 Loc. B. 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). E-mail: info@dynamycpilates.com


2. Descripción de www.dynamycpilates.com

En el dominio www.dynamycpilates.com, se ofrece toda la información sobre los servicios prestados por el equipo médico de DYNAMYC PILATES.

3. Prestación de los servicios porm DYNAMYC PILATES

La prestación de los serveis de DYNAMYC PILATES a través de www.dynamycpilates.com és de carácter gratuito y libremente revocable sin que afecte al resto de las condiciones generales.

DYNAMYC PILATESrechaza la responsabilidad a que haya pie por la mala utilización de los contenidos y se reserva el derecho a actualizarlos, restringirlos o eliminarlos de manera transitoria o definitiva cuando considere oportuno. Asimismo DYNAMYC PILATES comunicará al usuario, siempre que sea previsible, cualquier interrupción del servicio que se pudiese producir por la actualización o mejora de los servicios, mantenimiento de los mismos o por causas ajenas.

4. Derechos y obligaciones del usuario.

El usuario se obliga, siendo único responsable, a utilizar los servicios ofrecidos por DYNAMYC PILATES de acuerdo con la ley, las presentes condiciones generales y sus actualizaciones según las normas de la buena fe, moral y orden público generalmente aceptadas.
El usuario no tendrá ningún derecho a reclamar indemnización de ningún tipo (directa o indirecta) por interrupciones temporales o suspensión definitiva de los servicios, bien por causas propias o ajenas.

5. Propiedad intelectual

Todos los contenidos de www.dynamycpilates.com en forma de textos, código fuente, diseño gráfico, animaciones e imágenes asi como marcas, nombres comerciales y otras denominaciones quedan sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial de DYNAMYC PILATES o de terceros y amparados por la ley.
Bajo ningún supuesto, el acceso a los servicios de DYNAMYC PILATES, supone la renuncia, transmisión, cesión o licencia total o parcial de dichos contenidos a terceros, ni confiere ningún derecho de utilización, traducción, alteración, adaptación, explotación, copia, distribución o comunicación pública de los mismos sin la previa y expresa autorización de DYNAMYC PILATES o del tercer titular de los derechos afectados. En ningún caso está autorizada (y será perseguida) la reproducción total o parcial de los datos y contenidos a los que se tenga acceso en www.dynamycpilates.com o se utilizaran contraponiendo la legislación vigente en materia de propiedad industrial o intelectual.

6. Enlaces (links)

DYNAMYC PILATES no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web de terceros que incluyan un enlace hacia www.dynamycpilates.com. Asimismo, tampoco asume la responsabilidad sobre el contenido de las páginas a las que se acceda a través de enlaces (links) incluidos en www.dynamycpilates.com. Los enlaces hacia páginas web de terceros contenidos en www.dynamycpilates.com tienen finalidad meramente informativa y en ningún caso supone recomendación sobre los mismos.

Cualquier usuario que desee incluir dentro de su página web un enlace hacia el dominio www.dynamycpilates.com o a las páginas que lo componen, deberá notificarlo previamente a DYNAMYC PILATES.

Queda absolutamente prohibida la inclusión de contenidos o prestación de servicios en webs de terceros que pudieran suponer un perjuicio para la imagen de DYNAMYC PILATES.
DYNAMYC PILATES se reserva el derecho unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancelación de los enlaces que apunten al dominio www.dynamycpilates.com, cuando así lo estime conveniente, mediante simple comunicación al titular de la página web, sin que bajo ningún concepto esté obligado a abonar ningún tipo de compensación por dicho motivo.

7. Modificaciones.

La fecha de última actualización de los contenidos en www.dynamycpilates.com puede ser solicitada por el usuario enviando un e-mail a info@dynamycpilates.com.

8. Legislación y jurisdicción aplicable.

DYNAMYC PILATES y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o legislación aplicable que pudiere corresponderles, se someten a la legislación de derecho común española y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España), salvo que la legislación aplicable determine de forma imperativa otro fuero o legislación distinta.

9. Consentimiento del usuario.

El usuario declara haber leído las presentes condiciones generales, aceptando y autorizando, plena y expresamente, todo lo dispuesto en cada una de ellas cada vez que acceda a www.dynamycpilates.com o utilice sus servicios.


tancar / cerrar