Política de Privadesa                                 Política de Privacidad                                 

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou criteri per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. La nostra política de privadesa s'ha revisat i adaptat als nous requisits oferint major informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals. A continuació li presentem de forma transparent la informació detallada sobre el tractament que efectuem de les mateixes: quan, com i per quc les utilitzem, a qui les transferim a mís dels seus drets sobre les mateixes.


Responsable del tractament de les seves Dades Personals

Lilbeth Vasquez Nué (d'ara endavant Dynamyc Pilates) amb NIF 38870178V i domicili social en la Ctra. de Cabrils, 24 Loc. B. 08340 Vilassar de Mar (Barcelona, Espanya) és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recaptades a través de la seva pàgina web www.dynamycpilates.com.

Dynamyc Pilates informa als usuaris de la pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptades per la navegació o contractació de serveis a través de la seva pàgina web.


Finalitat del tractament de les Dades Personals

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis de Dynamyc Pilates així com per poder informar-li sobre els nous productes, tractaments i serveis. El tractament de les dades que ens faciliti a través del formulari de la web www.dynamycpilates.com es regirà per aquesta mateixa Política de Privadesa.


Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Dynamyc Pilates procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptades per a la prestació d'un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d'un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte o acord de servei així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.
Les dades seran conservades en un entorn protegit, durant els terminis legalment establerts mentre l'interessat no revoqui el consentiment amb anterioritat.

Dades recaptades per a la sol·licitud d'informació a través del formulari web

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d'informació tenen com a finalitat l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis així com per respondre als dubtes i consultes que ens plantegin els usuaris de la nostra web.
El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l'enviament de la informació aportada a través del formulari i en titllar la casella de l'acceptació de la Política de Privadesa.

Exercici dels seus drets

D'acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal qualsevol interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, així com el dret a la portabilitat de les seves dades i a no ser objecte de decisions automatitzades, mitjançant sol·licitud dirigida a l'adreça postal indicada: Ctra. de Cabrils, 24 Loc. B. 08340 Vilassar de Mar (Barcelona, Espanya) o enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@dynamycpilates.com
Per a l'exercici dels drets haurà d'adjuntar còpia del seu DNI.

Destinataris

Dynamyc Pilates informa als usuaris que les seves dades personals no seran comunicades ni cedides a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest Ășltim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses de solvència patrimonial (en el cas d'impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establerts per la normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis). Dynamyc Pilates manté uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades tal com contempla el Reglament (UE) 2016/679.

Variació de les dades

Mentre no ens comuniqui el contrari, donem per descomptat que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.
Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a info@dynamycpilates.com. Igualment podrà optar per dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


tancar / cerrar

Política de Privacidad

El Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, establece un nuevo criterio para el control y el tratamiento de los datos de carácter personal. Nuestra política de privacidad se ha revisado y adaptado a los nuevos requisitos ofreciendo mayor información y transparencia en relación con el tratamiento de los datos personales. A continuación le presentamos de forma transparente la información detallada sobre el tratamiento que efectuamos de los mismo: cuándo, cómo y por qué los utilizamos, a quién los transferimos además de sus derechos sobre los mismos


Responsable del tratamiento de sus Datos Personales

Lilbeth Vasquez Nué (en adelante Dynamyc Pilates) con NIF 38870178V y domicilio social en la Ctra. de Cabrils, 24 Loc. B. 08340 Vilassar de Mar (Barcelona, España) es responsable del tratamiento de los datos de carácter personal de sus usuarios y clientes, así como de los datos que puedan ser recabados a través de su página web www.dynamycpilates.com.

Dynamyc Pilates informa a los usuarios de la página web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su página web.


Finalidad del tratamiento de los Datos Personales

Sus datos de carácter personal se recaban con la finalidad de prestar y mantener los servicios de Dynamyc Pilates así como poder informarle sobre los nuevos productos, tratamientos y servicios. El tratamiento de los datos que nos facilite a través del formulario de la web www.dynamycpilates.com se regirá por esta misma Política de Privacidad.


Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.

Dynamyc Pilates procederá a tratar los datos de carácter personal de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.

Datos recabados para la prestación de un servicio

Los datos de carácter personal que nos facilite para la prestación de un servicio serán los mínimos exigibles para poder elaborar el contrato o acuerdo de servicio así como para poder ofrecerle los servicios que usted contrate y para el cumplimiento de las obligaciones legales.

Los datos serán conservados en un entorno protegido, durante los plazos legalmente establecidos mientras el interesado no revoque el consentimiento con anterioridad.

Datos recabados para la solicitud de información a través del formulario web

Los datos personales recabados a través del formulario web para la petición de información tienen como finalidad el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios así como para responder a las dudas y consultas que nos planteen los usuarios de nuestra web.
El tratamiento de los datos en este caso está legitimado por el consentimiento expreso que usted nos presta al aceptar el envío de la información aportada a través del formulario y al tildar la casilla de la aceptación de la Política de Privacidad.

Ejercicio de sus derechos

De acuerdo con los derechos que confiere el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal cualquier interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas, mediante solicitud dirigida a la dirección postal indicada: Ctra. de Cabrils, 24 Loc. B. 08340 Vilassar de Mar (Barcelona, España) o enviando su solicitud al correo electrónico info@dynamycpilates.com
Para el ejercicio de los derechos deberá adjuntar copia de su DNI.

Destinatarios

Dynamyc Pilates informa a los usuarios de que sus datos personales no serán comunicados ni cedidos a terceros, con la salvedad de que dicha comunicación de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este Ășltimo caso, los destinatarios de sus datos pueden ser empresas de solvencia patrimonial (en el caso de impagos, comunicados mediante los procedimientos y garantías establecidos por la normativa vigente) así como determinados encargados del tratamiento necesarios para la correcta prestación de los servicios). Dynamyc Pilates mantiene unos criterios estrictos de selección de encargados de tratamiento y se compromete contractualmente con cada uno a cumplir y hacer cumplir las obligaciones establecidas en materia de protección de datos tal como contempla el Reglamento (UE) 2016/679.

Variación de los datos

Mientras no nos comunique lo contrario, damos por supuesto que los datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.
Para cualquier reclamación puede dirigirse a info@dynamycpilates.com. Igualmente podrá optar por dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos.


tancar / cerrar